KÄYTTÖOHJEET/OMISTUS Esimerkkilausekkeet | Law Insider (2023)

 • Rauhallinen hallintaViranomainen takaa, että:

 • Hallussa olevat asiakirjat, asiakirjat ja varattoimitsijalle pidettävän päähuoltajan. Päähuoltajan on tilitettävä edunvalvojalle täysin varoista, jotka se saa tai muuten kerää selvitystuloina tai vakuutustuloina minkä tahansa kiinnityslainan osalta. Kaikki asuntolainatiedostot ja varat, jotka päähuollon ylläpitäjä on kerännyt tai hallussaan tai jotka ovat hänen hallinnassaan mitä tahansa asuntolainaa varten, joko pääoma- ja korkomaksujen perimisestä tai selvitystuloista, mukaan lukien kaikki todistustilillä olevat varat, pääpalvelijalla on edunvalvojan puolesta ja puolesta, ja se on ja pysyy edunvalvojan yksinomaisessa omaisuudessa tämän sopimuksen sovellettavien määräysten mukaisesti. Pääpalveluntarjoaja suostuu myös siihen, ettei se luo, aiheuta tai alista mitään kiinnitystiedostoa tai varoja, jotka on talletettu sertifikaattitilille, perintätilille, jakelutilille tai sulkutilille, tai varoja, jotka muutoin erääntyvät tai saattavat tulla erääntyneiksi. tai maksettava edunvalvojalle todistuksenhaltijoiden hyväksi, mihin tahansa vaateeseen, panttioikeuteen, vakuuskorkoon, tuomioon, maksuun, ulosmittausasiakirjaan tai muuhun rasitteeseen, tai vaatia oikeustoimilla tai muutoin mitä tahansa vaatimusta tai kuittausoikeutta mitä tahansa kiinnitysasiakirjaa vastaan tai mitkä tahansa asuntolainasta tai sen yhteydessä kerätyt varat, paitsi että päähuollonhoitajalla on kuitenkin oikeus kuitata ja vähentää kaikista sellaisista varoista kaikki määrät, jotka ovat asianmukaisesti erääntyviä ja jotka on maksettava pääpalvelun tarjoajalle tämän mukaisesti. sopimus.

 • TERMI; HALLINTATämän vuokrasopimuksen voimassaoloaika ("Voimakausi") alkaa Alkamispäivänä, kuten alla on kuvattu, ja, ellei sopimusta irtisanota aikaisemmin, päättyy Perusvuokratiedoissa ("Vanhentumispäivä") määritettynä päättymispäivänä. "Aloituspäivä" on aikaisempi seuraavista: (a) päivä, jona Vuokralainen Vuokranantajan kirjallisella luvalla todella asuu ja harjoittaa liiketoimintaa missä tahansa Tilin osassa; tai (b) 1. heinäkuuta 1999. Vuokranantaja ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, vahingoista tai vastuista, jos tilat eivät ole valmiita käyttöön 1. elokuuta 1999 mennessä. Kun Alkamispäivä on sovittu, Vuokranantajan ja Vuokralaisen tulee pyynnöstä jompikumpi osapuoli vahvistaa aloituspäivän ja päättymispäivän kirjallisesti. Vuokralainen ymmärtää ja hyväksyy, että tilat on tällä hetkellä vuokralla toisen vuokralaisen ("nykyinen vuokralainen") toimesta. Vuokranantaja sitoutuu hyvässä uskossa neuvottelemaan vuokrasopimuksen irtisanomisesta nykyisen vuokralaisen kanssa ja luovuttamaan sen vuokralaiselle 1.8.1999 tai sitä ennen.

 • Hiljainen omistusEllei Vuokralainen maksaa Vuokran ja täyttää kaikki tämän vuokrasopimuksen nojalla noudatettavat ja Vuokralaisen puolelta noudatettavat ja suoritettavat sopimukset, ehdot ja määräykset, Vuokraajalla on rauhallinen hallinta ja rauhallinen käyttö tiloista tämän sopimuksen voimassaoloaikana.

 • VAPAA OMAISUUSOstaja ottaa TPP:n maksamisen jälkeen omalla kustannuksellaan haltuunsa Kiinteistön ilman, että Luovutuksensaaja/Pankki on velvollinen luovuttamaan tyhjää omaisuutta, ja ostajaa KIELLETÄÄN astumasta kiinteistöön tai ottamaan sen haltuunsa. Kiinteistö ennen loppukauppahinnan ja/tai viivästyskoron (jos sellaisia ​​on) maksamista.

 • TIETOJEN POISTAMINEN TILOISTAToimeksisaaja ei saa poistaa Valtuutetun käyttäjän tiloista tai valtuutetun käyttäjän käyttämistä sähköisistä tallennusvälineistä mitään asiakirjoja, papereita, tiedostoja tai tietoja (tietueita), joko paperiversioina tai sähköisessä muodossa ilman valtuutetun käyttäjän kirjallista lupaa. . Lisäksi toimeksisaaja ei saa etänä tai muuten käyttää, muokata, kopioida, tuhota tai poistaa tällaisia ​​tietueita ilman Valtuutetun käyttäjän kirjallista lupaa. ALIHANKIJAN VASTUU Liitteen B 42 ja 44 vaatimuksia täydentävät seuraavat vaatimukset:  Alihankintasopimus ei vapauta toimeksisaajaa millään tavalla sopimuksen mukaisesta vastuusta.  Toimeksisaaja on yksin vastuussa valtiolle ja valtuutetulle käyttäjälle alihankkijoidensa toimista tai laiminlyönneistä sekä tällaisten alihankkijoiden virkamiesten, edustajien ja työntekijöiden toimista tai laiminlyönneistä, joista jokaisen katsotaan tässä tarkoituksessa olevan alihankkijoidensa edustaja tai työntekijä. toimeksisaaja alihankintasopimuksensa laajuudessa.  Kaikki alihankkijan toimittamat tai toimittamat toimitukset katsotaan Sopimuksen tarkoituksia varten toimeksisaajan toimittamina tai toimittamina.  Toimeksisaajan on ilmoitettava jokaiselle alihankkijalle täydellisesti ja täydellisesti kaikista sopimuksen määräyksistä ja vaatimuksista, mukaan lukien:

 • Omistusoikeus kiinteistöihin; Vuokrasopimusten mukainen hallinta(a) Jokaisella omistusosuudella, lainanottajalla ja tytäryhtiöillä on voimassa oleva maksullinen omistusoikeus tai voimassa olevat vuokraoikeudelliset omistusoikeudet tai rasitteita tai muita rajoitettuja kiinteistöoikeuksia kaikkiin kiinteistöihinsä (mukaan lukien kaikki kiinnitetyt kiinteistöt) ja niillä on voimassa oleva omistusoikeus kiinteistöihinsä. henkilökohtainen omaisuus ja omaisuus kussakin tapauksessa paitsi sallittuja panttioikeuksia ja omistusvirheitä lukuun ottamatta, jotka eivät olennaisesti häiritse sen kykyä harjoittaa liiketoimintaansa nykyisessä muodossaan tai käyttää tällaisia ​​omaisuutta ja omaisuutta aiottuun tarkoitukseen, paitsi jos epäonnistuminen tällaisella omistusoikeudella ei kohtuudella odoteta yksin tai yhdessä olevan olennaista haitallista vaikutusta. Kaikki tällaiset kiinteistöt ja varat ovat vapaita panttioikeuksista, lukuun ottamatta sallittuja panttioikeuksia.

 • Kiinteistön hallintaOsapuolet sopivat, että Myyjä luovuttaa Kiinteistön yksinomaisen hallinnan Ostajalle .

 • Pääsy tiloihin ja asiakirjoihinTämän Sopimuksen päivämäärän -------------------------------- ja päättymispäivän välisenä aikana Myyjä antaa Ostajalle ja sen neuvonantajalle, kirjanpitäjille ja muut edustajat pääsevät normaalina työaikana kohtuullisella varoitusajalla kaikkiin tiloihin, kirjoihin ja asiakirjoihin sekä kaikkiin omaisuuseriin ja järjestelmän henkilöstöön ja toimittavat ostajalle ja tällaisille edustajille kaikki tällaiset asiakirjat, taloudelliset tiedot ja muut tiedot. Tietoja yrityksestä ja omaisuudesta Ostajana voi ajoittain pyytää; edellyttäen, että mikään tällainen tutkimus ei vaikuta tai rajoita tässä Sopimuksessa tai Transaktioasiakirjassa esitettyjen Myyjän ilmoitusten, takuiden, sopimusten ja korvausten laajuutta tai rajoita vastuuta minkä tahansa edellä mainitun rikkomisesta.

 • Kiinteistön säilyttäminen, ylläpito ja suojeluTarkastukset. Lainaaja ei tuhoa, vahingoita tai heikennä Kiinteistöä, anna Kiinteistön huonontua tai aiheuta kiinteistölle jätettä. Asuuko Lainaaja Kiinteistössä tai ei, Lainaajan tulee ylläpitää Kiinteistöä estääkseen Kiinteistön huononemisen tai arvon alenemisen sen kunnon vuoksi. Ellei lainanantaja päätä kohdan 5 mukaisesti, että korjaaminen tai entisöinti ei ole taloudellisesti kannattavaa, lainanottaja korjaa omaisuuden viipymättä, jos se on vaurioitunut, jotta vältetään lisätilan heikkeneminen tai vaurioituminen. Jos vakuutus- tai korvaustulot maksetaan lainanantajalle kiinteistön vahingoittumisen tai ottamisen yhteydessä, lainanottaja on vastuussa Kiinteistön korjaamisesta tai ennallistamisesta vain, jos Xxxxxx on vapauttanut varat tällaisiin tarkoituksiin. Lainanantaja voi maksaa korjauksesta ja kunnostuksesta saadut tulot yhtenä maksuna tai sarjana etenemismaksuja työn valmistuttua riippuen korjauksen tai kunnostuksen koosta, korjaussopimuksen ehdoista ja siitä, onko lainanottaja laiminlyönyt laina. Lainanantaja voi suorittaa tällaiset maksut suoraan lainanottajalle, omaisuutta korjaavalle tai kunnostavalle henkilölle tai ne maksetaan yhdessä molemmille. Jos vakuutus- tai korvaustulot eivät riitä Kiinteistön korjaamiseen tai ennallistamiseen, Lainaaja on edelleen velvollinen suorittamaan korjauksen tai kunnostuksen. Lainanantaja voi tehdä kohtuullisia merkintöjä ja tarkastaa omaisuutta. Jos lainanantajalla on perusteltu syy, Xxxxxx voi tarkastaa Kiinteistön parannusten sisustuksen. Lainanantaja ilmoittaa lainanottajalle tällaisen sisätarkastuksen yhteydessä tai ennen sitä ja ilmoittaa tällaisen kohtuullisen syyn.

 • FAQs

  What is the entire understanding clause? ›

  This Agreement represents the complete integration of all understandings between the Parties related to the Work, and all prior representations and understandings related to the Work, oral or written, are merged into this Agreement.

  What is the boilerplate entire agreement clause? ›

  A boilerplate entire agreement clause that seeks to prevent statements or representations that are not set out in a written agreement from having contractual force. As is common, it also seeks to restrict liability for claims based on misrepresentation.

  Is Law Insider legit? ›

  Law Insider is one of the largest subscription-based contract and clause databases in the world with millions of contracts and over 300,000 registered users.

  What is the purpose of the entire agreement clause? ›

  An entire agreement clause in a contract asserts that the contract constitutes the whole agreement between the parties and seeks to prevent the parties from relying on any preceding agreements, negotiations or discussions that have not been set out in the agreement.

  What is an example of an entire agreement clause? ›

  This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire agreement among the parties and no party shall be liable or bound to any other party in any manner by any warranties, representations or covenants except as specifically set forth herein or therein.

  What are the three types of main clause? ›

  There are four basic types of main clause: declaratives (statements), interrogatives (questions), imperatives (orders/instructions) and exclamatives (used for exclamations).

  Are entire agreement clauses enforceable? ›

  Legal enforceability: entire agreement clauses can operate as a type of exclusion clause, by denying a party a remedy that it might otherwise have had at law. In some jurisdictions, this means certain interpretation rules will come into play.

  What is an example of a boilerplate clause? ›

  Here are some common examples of boilerplate language: A clause that states that, if there is ever a legal dispute, whichever party loses should pay the legal fees of the party that won. A clause stating that parties should not pursue a lawsuit; legal disputes should go through an approved arbitration process.

  What is a entire contract clause in insurance? ›

  What is an Entire Contract Clause? An entire contract clause is an insurance contract clause stating that all parts of the arrangement regarding the insurer and the insured are represented in the contract. This kind of agreement is confined to what is in the contract.

  Do law firms text you? ›

  Privilege exists when there is an attorney-client relationship. This means potential and current clients should be able to expect communication—through any channel, including text messaging—to remain secure and confidential.

  Do law firms get hacked? ›

  Rise in Hacks

  One out of every 40 of the attacks targeted a law firm or insurance provider, the report said. More than a quarter of law firms in a 2022 American Bar Association survey said they had experienced a data breach, up 2% from the previous year.

  How long does law school fake? ›

  Juris Doctor (JD) degree

  It's also a graduate degree, which means that law students must first earn a bachelor's degree. Earning a bachelor's degree typically takes four years when you attend full-time. Add three years to earn your JD, and you can typically finish law school after seven years of schooling.

  What is a force majeure clause? ›

  A force majeure clause states that if an extreme, unforeseeable event occurs that prevents or delays a party from performing their contractual obligations, that party will not be in breach of contract as a result of the delay/non-performance.

  What is the superseding clause of the contract? ›

  This Agreement supersedes all prior or contemporaneous agreements, whether written or oral, and constitutes the entire understanding between the parties. Any changes to this Agreement must be in writing and signed by both parties.

  What is the liquidated damages clause? ›

  Liquidated damages are presented in certain legal contracts as an estimate of otherwise intangible or hard-to-define losses to one of the parties. These damages are paid out in the case of a breach of contract, and are pre-estimated and spelled out in advance when the contract is signed.

  What is your understanding of the elements of a clause? ›

  The main elements of clauses are subject, verb phrase, object (direct object or indirect object), predicative, and adverbial. These elements combine in seven basic clause patterns: intransitive, monotransitive, ditransitive, two types of copular, and two types of complex transitive patterns.

  What are the elements of an entire agreement clause? ›

  an acknowledgment by the parties that they have not relied on any representation which is not set out in the contract; a statement excluding liability for misrepresentation; and. a statement limiting remedies for misrepresentation to those available for breach of contract; and.

  What are the clauses in Memorandum of Understanding? ›

  A clause defining the purpose of the agreement is an integral part of an MOU. It should describe the reason for which the MOU is created. It specifies how the collaboration between parties benefits the other party.

  How effective is an entire agreement clause? ›

  Generally, including an entire agreement clause in your business contracts is useful to establish the parties' intention that the written contract is the complete agreement. Therefore, any statements that either party made in prior negotiations have a higher likelihood of not being contractually binding.

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Ray Christiansen

  Last Updated: 15/01/2024

  Views: 6040

  Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Ray Christiansen

  Birthday: 1998-05-04

  Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

  Phone: +337636892828

  Job: Lead Hospitality Designer

  Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

  Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.