En raison du système de production de masse, la majorité des propriétaires d’usines ont remplacé les ouvriers qualifiés par des ouvriers non qualifiés. Élimination des travailleuses et embauche uniquement des travailleurs masculins. Utilisé uniquement par (2023)

1. Grâce au système de production de masse, la majorité... - Sorumatik

 • Il y a 3 jours · éliminé les travailleuses et embauché uniquement des travailleurs masculins. utilisé uniquement des enfants comme travailleurs. remplacé les travailleurs non qualifiés par des travailleurs qualifiés. Dersnotu (Ders...

 • En raison du système de production de masse, la majorité des propriétaires d’usines ont remplacé les ouvriers qualifiés par des ouvriers non qualifiés. éliminé les travailleuses et embauché uniquement des travailleurs masculins. utilisé uniquement des enfants comme travailleurs. remplacé les travailleurs non qualifiés par des travailleurs qualifiés.

2. Deux agriculteurs voisins se disputent. L'agriculteur A affirme que...

 • B. a éliminé les travailleuses et n’a embauché que des travailleurs masculins. C. utilisait uniquement des enfants comme travailleurs. D. a remplacé les ouvriers non qualifiés par des ouvriers qualifiés.

 • Les accords de Munich (30 septembre 1938) autorisèrent l'annexion par l'Allemagne nazie de certaines parties de la Tchécoslovaquie, principalement habitées par des germanophones ( " Sudètes

3. [PDF] COMBLER LA FACÉITÉ NUMÉRIQUE ENTRE LES SEXES - OCDE

 • Nous devons saisir cette opportunité pour favoriser une plus grande égalité des sexes sur le marché du travail, stimuler la croissance économique et construire un monde numérique plus inclusif. Le ...

 • %PDF-1.7 %âãÏÓ 50524 0 obj <>flux Hþì {ýî9rå «ôx $ ã ზ $` à ± · ზ aì`z.ìe »gxìû = h © ზ ñû ზ mì # #E¶ ¥ ზ ¥ ´ on / v ზვ ß × þªuû» µ5 \ ú »¥ vuñ ზ Tioò, & ¾´¤´ries ზ~UÚUiËÛზ%JÜF¡ö)drIზÚ¢·ïjWm=ÛUnzJ}I¨¶«ÒW£½ERj+Õ4zI9ö%ä6J[ç~ÕæÍზJ_ზK*)õ'Ú¼Eûz ¶S MKmuÚḈᕕöḈḒÛḈQ þ¬PCChºkḈ៟ÐqẈ mpJÔߪaḈR¡þ¯ ^D¥Ḉፍ'õÒV¥¯KS~ÓUS}lj'I]+íëIJ×ለက¶Ḉµ-~»j#7Èôû¤]iÿ¢ö¥TRíØmsBýÙÚÙÖ.vለVለ®©táJ×ለ´+ ( - ผ mF¡Zº,µÝ'ÒeíY®íზRÃiზDàì"Ûs©mზ6 GWC§ä¶³ÎÚ(¹©º]µgზÚRGa»ÒზåზᎸს¶ზû( จR¹X×จ´i.จจÚÎÊý_Û~xçḈ5mp,£íª-G»¢จ¶-Ðq+íJÛì©Ý«û(M³¦ýÙrQnจ½tÄkจ¬c¹Yaà»จ¬²6²j จ¦mÍ©Y - Ü÷nÓX¦Ð×T»á+M+©Îf5ზnSÓbfíºìæQp_CbზnsÚ ÍÞზÔ÷_Y¹¿Ìem¨ëïზ3õ7Èm)s3+ÝXq7ზ¥Ã£_7yéზÔ¯Û+5̧Ë?þã « þñçÞöÝùêßþúḃ 7. nüÍo^ýûë¿üõ»ßþø÷? KÇვሃüC{ÃÂñjúsზმ©=ðöòîõ^ýáõზმ þéû×oÚÿëïo ÷íÛïÞ¾n׿û6÷½Óðზwø¶ô¿სÚ_mზoÚk¶ზ¾i;¼-À¸ çზᛖზ?Êøზuზნæý ¿ÿéÇï¿}ýöO¯~ÿ/ß¼úãë¿¿}õ¯ÿ¿} óoÇÏ?ზ჏ზღ ýs»óÛ·?ýüýÛñზoºÕ¥W üî?Þô¶ვºZ¨XδP÷/Ç«ÿó¿ " ´¬w;Çûò,÷´S¼ïæEKí¤îზᒔ)ზÞâ¢%ზÞ âზᎃᖖt[KÿôÃ?¾} ó'Åზ7^0~ð>íÜ?ãßæ©YÆ_5ზზq¨ÖqზÆ0OÖñúÝ - !Yà©ზµ¢EÒ]ÜNßK2îáEზႂსᑑJ¶áზwáÙy0g$®NEËßø ზ¿< uþæù ;ïჃS§|Ãíw>?Ùý¥ñ[æï|~3Íßy ?Íûiზ;ზზლxა჎ Ïó½tþsზოò<ÇÉsზŞ2ïßíზZòზÔზæ*æÅ$ -ზiზeÁs£¯ÕmønC³ìBsªã2ç¹ÌÁ{x`þNUOS9 ÷ÎeîზËÜ=ზ0 çxuზᎎ7!>îË<®/óზ¾Ì £¹ýòüზვù«ó7Ïß2 çxÓFÏზჃå2჏ზდËSსÏONÔãw>?í6ÍóზæyEe აᎎW6სÇზᘳë¤ö\ñ¿Ù> }!xuMº=OზბVLõPზზÚÛგაგWსღFîÒÕვარ ¯áØÉÐ:ზ჋ზ^ ზªøÜÕ+D@¶ზß;.ზÌ&¥Uზ âUÄÉნ ·5ëBზKზä ¤ýçრyWw½Ç¾»hULÄ^ზ²ლhÆÝo®y:^s.çZó[AÇA_ }ฃñ/cöo ÐGĖĖşÓ±¥x Dl)YïBô0ɪßจค-%iÛ%ÛÖ%Ý¡K>จ¡K>จต.Wíจชùhe¾ú¦âจฏÇ|¯uจ0[bÙûl«ì8¾;=Í/GeåÉפจjจ o{Gøc[qDZÏB8« ดจพ¬«»v#YìE1¹Ø*õwÉÐßÎÆÓýqÍO¤çïòจจO;÷จ¬>nþX_¢จòจB´Ú¿FFºhÝ~จญM7QXYJ£จý® จถïÐV : จ¶จมkß>)ûiจđñ× dE÷ñµზfcHu^ზ©Î«É@ªój2ზªîჃለÇFØskʱG4㬠|¼Î6ÎจขëZ®Xºå gจคจ³ìø;õXจดÏ¥จฌÇøจ8^Ilจ5 ÄÛจWÅTlv¹Ml^÷WÅðkจจต จyÝ_u¿ì/ cøจû จวB¸C¥§ :Ú°จ sM?]Rº´öÕ¢UÔ8ḈĊQÆ]|[%q7ለÌ##òg§¢TO̶>Y)ÇẈÎ"6ẈẅÛÚH»ÚẈẈ×ẈẈẈḈ×ñZ '³Ẉ~ã| mZზቍ²ზვZW3²¹zზ჏Ⴣ]ÁGჃ.]ÅGჃႂát% ზsჍჃაKÂðqÍôÐ~µ¥4Ⴣ჆×U4Ⴣ჆¯úï¯ß~'4F/·ñDûxჃლù> Ⴣღ>ÈჃა ]ạᑑ]áñàªðv vѪpÆwạᄄUá Z.c¬სმსႂêlს`ïpვ ±Lá=R£Çx)¼სსსäსს乶@Zäë¹ðQçÂზîზ°¢Nზ㽬pÐზZ´BK +îZจ#D+Br·ZWจจDë{จ£k]ñ]ð^kmจ¼×ZJ$½¡จ à = ôxnจÊ> gจW®²³mØ|²£ï¶ýจฐTí[ ¼¦ზpT]p5a5WìÀмb§÷ზကY½igDÃáj©´Ê~°®სბÚ00ýÞ,éx²cზზᎠჃ ª'óÈã ~¤ჃᎠ5`ზ«ზზ» Öზႂ«8ზVQGBPზთæზÉ;ê; - A½´VÐ4ôqÑ5"<ზ_gä1üjსៃy¿ÚgûღXაì5¸×7iÝ6Æ1ìïüYߧ²aRøjnÕò\°oô¾f«]0â´bK `ÐÓზ-ზAO+jზ#ზაnზმსᎸÁზმÇÃeსა ^ñdს ý!¾ýãზ´k&¬HNéðQ $§t ø(სSßûGს⊊ÜსÆÛþQLÍA£êuúBსთÉ⽺ÃÉÒä;!Â¥WöWõÝu¸ÍëÑÒ=.³¼ØDPøðÑსÅ)³HÚD°ýîL*cø|û!¾éზ_¦ëÝ~ >f¸ø2£¡'RÎსãüô¡ 丵ð§e â(จk²FlÉ5Y#6É5Y#69$จâ*ÂḈkĦG¹09ÑxจฐÞจจðZ3จIจจsg?bจgÏHจ=#3ktจéจจจจจจจ จจจมจ จมจจมจมจมจมมจมจมจว ตµ¸~¹ É+จฐÛจถL«øX+จ2r²Veø9²Vå4จ จ¢È4F¿จจ¢จrèùจจผ,°ü¤V¢k£Ó úú¬ : - ªö»ÁèÌæú×aზwÚix}â¶:Ò?âÎq8²F'2ნ I ·ëÐPÓ,ÖfÝზጂ»xusÅ!»Zზ\qÈ®ù´pზ¯ზÿÆðuaøx»Â(íËìH/é:ÈåÌUöზ჏×øGöElìð·ზ×îïზႂ¤ზµზLQღღHWს ბ@´%სᎎvÛux - ºxhAø\M¿ÀÓ§hºÙ00ზᛃᑦ«°Réyზ2ÛyMÄXsZE ѸĊAä5xuú -

4. Le mouvement ouvrier | Encyclopédie.com

 • 7 : Le mouvement ouvrierTout au long de l'histoire de l'industrie en Amérique, les travailleurs et les employeurs se sont souvent retrouvés en conflit sur des questions telles que les salaires, ...

 • 7 : Le mouvement syndical Tout au long de l’histoire de l’industrie américaine, les travailleurs et les employeurs se sont souvent retrouvés en conflit sur des questions telles que les salaires, la sécurité sur le lieu de travail, la durée de la journée de travail et la sécurité de l’emploi. Dès la fin des années 1700, les travailleurs ont commencé à former des syndicats et à négocier avec les employeurs. Source d'informations sur le mouvement ouvrier : dictionnaire de la bibliothèque de référence des mouvements de réforme sociale américaine.

5. [PDF] L'histoire du travail aux États-Unis : un thème de monuments historiques nationaux...

6. [PDF] LES MARCHÉS DU TRAVAIL AU XXE SIÈCLE

 • Emploi dans le secteur manufacturier. (y compris les travailleurs de production et hors production), en proportion des employés non agricoles, a diminué de 50 pour cent au cours de la ...

 • %PDF-1.4 %öäüß 1 0 obj << /Pages 2 0 R /Type /Catalog /AcroForm 3 0 R /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj << /ModDate (D:20190116173020+00'00') /CreationDate (D:20080402120016+05'30') /Title () /Creator (ABBYY FineReader) /Author () /Subject () /Producer (Harvard-Smithsonian Centerfor Astrophysics) >> endobj 2 0 obj << /Count 76 /Kids [6 0 R 7 0 R] /Type /Pages >> endobj 3 0 obj << /Fields [] /DR << /Encoding << /PDFDocEncoding 8 0 R >> /Font << /Helv 9 0 R /ZaDb 10 0 R >> >> /DA (/Helv 0 Tf 0 g ) >> endobj 4 0 obj << /Length 1704 /Type /Metadata /Subtype /XML >> stream 2008-04-02T12:00:16+05:01 2008-04-02T12:00:45+05:01 2019-01-16T17:30:20+00:00 uuid:8ab363ee-be08-4aaa-b9e2-590728106666 application/pdf Not for further distribution unless allowed by the License or with the express written permission of Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521553087.011 Harvard-Smithsonian Centerfor Astrophysics Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Harvard-Smithsonian Centerfor Astrophysics, on 16 Jan 2019 at 17:30:20, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. endstream endobj 6 0 obj << /Count 51 /Kids [11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R] /Type /Pages /Parent 2 0 R >> endobj 7 0 obj << /Count 25 /Kids [21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R] /Type /Pages /Parent 2 0 R >> endobj 8 0 obj << /Type /Encoding /Differences [24 /breve /caron /circumflex /dotaccent /hungarumlaut /ogonek /ring /tilde 39 /quotesingle 96 /grave 128 /bullet /dagger /daggerdbl /ellipsis /emdash /endash /florin /fraction /guilsinglleft /guilsinglright /minus /perthousand /quotedblbase /quotedblleft /quotedblright /quoteleft /quoteright /quotesinglbase /trademark /fi /fl /Lslash /OE /Scaron /Ydieresis /Zcaron /dotlessi /lslash /oe /scaron /zcaron 160 /Euro 164 /currency 166 /brokenbar 168 /dieresis /copyright /ordfeminine 172 /logicalnot /.notdef /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute /mu 183 /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine 188 /onequarter /onehalf /threequarters 192 /Agrave /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis] >> endobj 9 0 obj << /Type /Font /Name /Helv /Encoding 8 0 R /BaseFont /Helvetica /Subtype /Type1 >> endobj 10 0 obj << /Type /Font /Name /ZaDb /BaseFont /ZapfDingbats /Subtype /Type1 >> endobj 11 0 obj << /Count 6 /Kids [26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 12 0 obj << /Count 5 /Kids [32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 13 0 obj << /Count 5 /Kids [37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 14 0 obj << /Count 5 /Kids [42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 15 0 obj << /Count 5 /Kids [47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 16 0 obj << /Count 5 /Kids [52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 17 0 obj << /Count 5 /Kids [57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 18 0 obj << /Count 5 /Kids [62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 19 0 obj << /Count 5 /Kids [67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 20 0 obj << /Count 5 /Kids [72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R] /Type /Pages /Parent 6 0 R >> endobj 21 0 obj << /Count 5 /Kids [77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R] /Type /Pages /Parent 7 0 R >> endobj 22 0 obj << /Count 5 /Kids [82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R] /Type /Pages /Parent 7 0 R >> endobj 23 0 obj << /Count 5 /Kids [87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R] /Type /Pages /Parent 7 0 R >> endobj 24 0 obj << /Count 5 /Kids [92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R] /Type /Pages /Parent 7 0 R >> endobj 25 0 obj << /Count 5 /Kids [97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R] /Type /Pages /Parent 7 0 R >> endobj 26 0 obj << /Contents [102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R] /Type /Page /Parent 11 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 112 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 115 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [119 0 R 120 0 R 121 0 R] >> endobj 27 0 obj << /Contents [122 0 R 123 0 R 124 0 R] /Type /Page /Parent 11 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 126 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [127 0 R 128 0 R 129 0 R] >> endobj 28 0 obj << /Contents [130 0 R 131 0 R 132 0 R] /Type /Page /Parent 11 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 133 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [134 0 R 135 0 R 136 0 R] >> endobj 29 0 obj << /Contents [137 0 R 138 0 R 139 0 R] /Type /Page /Parent 11 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 140 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [141 0 R 142 0 R 143 0 R] >> endobj 30 0 obj << /Contents [144 0 R 145 0 R 146 0 R] /Type /Page /Parent 11 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 147 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [148 0 R 149 0 R 150 0 R] >> endobj 31 0 obj << /Contents [151 0 R 152 0 R 153 0 R] /Type /Page /Parent 11 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 154 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [155 0 R 156 0 R 157 0 R] >> endobj 32 0 obj << /Contents [158 0 R 159 0 R 160 0 R] /Type /Page /Parent 12 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 161 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [162 0 R 163 0 R 164 0 R] >> endobj 33 0 obj << /Contents [165 0 R 166 0 R 167 0 R] /Type /Page /Parent 12 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 168 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080331230533+05'30') /Annots [169 0 R 170 0 R 171 0 R] >> endobj 34 0 obj << /Contents [172 0 R 173 0 R 174 0 R] /Type /Page /Parent 12 0 R /Rotate 90 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 175 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [176 0 R 177 0 R 178 0 R] >> endobj 35 0 obj << /Contents [179 0 R 180 0 R 181 0 R] /Type /Page /Parent 12 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 182 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [183 0 R 184 0 R 185 0 R] >> endobj 36 0 obj << /Contents [186 0 R 187 0 R 188 0 R] /Type /Page /Parent 12 0 R /Rotate 90 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 189 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [190 0 R 191 0 R 192 0 R] >> endobj 37 0 obj << /Contents [193 0 R 194 0 R 195 0 R] /Type /Page /Parent 13 0 R /Rotate 90 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 196 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [197 0 R 198 0 R 199 0 R] >> endobj 38 0 obj << /Contents [200 0 R 201 0 R 202 0 R] /Type /Page /Parent 13 0 R /Rotate 90 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 203 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [204 0 R 205 0 R 206 0 R] >> endobj 39 0 obj << /Contents [207 0 R 208 0 R 209 0 R] /Type /Page /Parent 13 0 R /Rotate 90 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 210 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080331235445+05'30') /Annots [211 0 R 212 0 R 213 0 R] >> endobj 40 0 obj << /Contents [214 0 R 215 0 R 216 0 R] /Type /Page /Parent 13 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 217 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 218 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [219 0 R 220 0 R 221 0 R] >> endobj 41 0 obj << /Contents [222 0 R 223 0 R 224 0 R] /Type /Page /Parent 13 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 225 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [226 0 R 227 0 R 228 0 R] >> endobj 42 0 obj << /Contents [229 0 R 230 0 R 231 0 R] /Type /Page /Parent 14 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 232 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [233 0 R 234 0 R 235 0 R] >> endobj 43 0 obj << /Contents [236 0 R 237 0 R 238 0 R] /Type /Page /Parent 14 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 239 0 R /T1_3 240 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 241 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [242 0 R 243 0 R 244 0 R] >> endobj 44 0 obj << /Contents [245 0 R 246 0 R 247 0 R] /Type /Page /Parent 14 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 240 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 113 0 R /T1_3 248 0 R /T1_4 112 0 R /T1_5 249 0 R /F7 114 0 R >> /XObject << /Im0 250 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [251 0 R 252 0 R 253 0 R] >> endobj 45 0 obj << /Contents [254 0 R 255 0 R 256 0 R] /Type /Page /Parent 14 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 248 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 257 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [258 0 R 259 0 R 260 0 R] >> endobj 46 0 obj << /Contents [261 0 R 262 0 R 263 0 R] /Type /Page /Parent 14 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 264 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [265 0 R 266 0 R 267 0 R] >> endobj 47 0 obj << /Contents [268 0 R 269 0 R 270 0 R] /Type /Page /Parent 15 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 240 0 R /T1_3 248 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 271 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [272 0 R 273 0 R 274 0 R] >> endobj 48 0 obj << /Contents [275 0 R 276 0 R 277 0 R] /Type /Page /Parent 15 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 240 0 R /T1_2 248 0 R /T1_3 113 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 278 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [279 0 R 280 0 R 281 0 R] >> endobj 49 0 obj << /Contents [282 0 R 283 0 R 284 0 R] /Type /Page /Parent 15 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 285 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [286 0 R 287 0 R 288 0 R] >> endobj 50 0 obj << /Contents [289 0 R 290 0 R 291 0 R] /Type /Page /Parent 15 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 292 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [293 0 R 294 0 R 295 0 R] >> endobj 51 0 obj << /Contents [296 0 R 297 0 R 298 0 R] /Type /Page /Parent 15 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 299 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [300 0 R 301 0 R 302 0 R] >> endobj 52 0 obj << /Contents [303 0 R 304 0 R 305 0 R] /Type /Page /Parent 16 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 217 0 R /T1_2 240 0 R /T1_3 306 0 R /T1_4 248 0 R /T1_5 113 0 R /F7 114 0 R >> /XObject << /Im0 307 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [308 0 R 309 0 R 310 0 R] >> endobj 53 0 obj << /Contents [311 0 R 312 0 R 313 0 R] /Type /Page /Parent 16 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 314 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [315 0 R 316 0 R 317 0 R] >> endobj 54 0 obj << /Contents [318 0 R 319 0 R 320 0 R] /Type /Page /Parent 16 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 240 0 R /T1_3 248 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 321 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [322 0 R 323 0 R 324 0 R] >> endobj 55 0 obj << /Contents [325 0 R 326 0 R 327 0 R] /Type /Page /Parent 16 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /T1_3 240 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 328 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [329 0 R 330 0 R 331 0 R] >> endobj 56 0 obj << /Contents [332 0 R 333 0 R 334 0 R] /Type /Page /Parent 16 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 335 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [336 0 R 337 0 R 338 0 R] >> endobj 57 0 obj << /Contents [339 0 R 340 0 R 341 0 R] /Type /Page /Parent 17 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 342 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [343 0 R 344 0 R 345 0 R] >> endobj 58 0 obj << /Contents [346 0 R 347 0 R 348 0 R] /Type /Page /Parent 17 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 240 0 R /T1_3 239 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 349 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [350 0 R 351 0 R 352 0 R] >> endobj 59 0 obj << /Contents [353 0 R 354 0 R 355 0 R] /Type /Page /Parent 17 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 356 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [357 0 R 358 0 R 359 0 R] >> endobj 60 0 obj << /Contents [360 0 R 361 0 R 362 0 R] /Type /Page /Parent 17 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 363 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [364 0 R 365 0 R 366 0 R] >> endobj 61 0 obj << /Contents [367 0 R 368 0 R 369 0 R] /Type /Page /Parent 17 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 370 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151705+05'30') /Annots [371 0 R 372 0 R 373 0 R] >> endobj 62 0 obj << /Contents [374 0 R 375 0 R 376 0 R] /Type /Page /Parent 18 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 377 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [378 0 R 379 0 R 380 0 R] >> endobj 63 0 obj << /Contents [381 0 R 382 0 R 383 0 R] /Type /Page /Parent 18 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 384 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [385 0 R 386 0 R 387 0 R] >> endobj 64 0 obj << /Contents [388 0 R 389 0 R 390 0 R] /Type /Page /Parent 18 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 391 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [392 0 R 393 0 R 394 0 R] >> endobj 65 0 obj << /Contents [395 0 R 396 0 R 397 0 R] /Type /Page /Parent 18 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 398 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [399 0 R 400 0 R 401 0 R] >> endobj 66 0 obj << /Contents [402 0 R 403 0 R 404 0 R] /Type /Page /Parent 18 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /T1_3 249 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 405 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [406 0 R 407 0 R 408 0 R] >> endobj 67 0 obj << /Contents [409 0 R 410 0 R 411 0 R] /Type /Page /Parent 19 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 239 0 R /T1_3 240 0 R /T1_4 306 0 R /T1_5 412 0 R /F7 114 0 R >> /XObject << /Im0 413 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [414 0 R 415 0 R 416 0 R] >> endobj 68 0 obj << /Contents [417 0 R 418 0 R 419 0 R] /Type /Page /Parent 19 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 249 0 R /T1_3 112 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 420 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [421 0 R 422 0 R 423 0 R] >> endobj 69 0 obj << /Contents [424 0 R 425 0 R 426 0 R] /Type /Page /Parent 19 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 427 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [428 0 R 429 0 R 430 0 R] >> endobj 70 0 obj << /Contents [431 0 R 432 0 R 433 0 R] /Type /Page /Parent 19 0 R /Rotate 90 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 434 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [435 0 R 436 0 R 437 0 R] >> endobj 71 0 obj << /Contents [438 0 R 439 0 R 440 0 R] /Type /Page /Parent 19 0 R /Rotate 90 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 441 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 442 0 R /GS2 443 0 R >> >> /LastModified (D:20080331230936+05'30') /Annots [444 0 R 445 0 R 446 0 R] >> endobj 72 0 obj << /Contents [447 0 R 448 0 R 449 0 R] /Type /Page /Parent 20 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 450 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [451 0 R 452 0 R 453 0 R] >> endobj 73 0 obj << /Contents [454 0 R 455 0 R 456 0 R] /Type /Page /Parent 20 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 457 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [458 0 R 459 0 R 460 0 R] >> endobj 74 0 obj << /Contents [461 0 R 462 0 R 463 0 R] /Type /Page /Parent 20 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 464 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [465 0 R 466 0 R 467 0 R] >> endobj 75 0 obj << /Contents [468 0 R 469 0 R 470 0 R] /Type /Page /Parent 20 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 471 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [472 0 R 473 0 R 474 0 R] >> endobj 76 0 obj << /Contents [475 0 R 476 0 R 477 0 R] /Type /Page /Parent 20 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 478 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [479 0 R 480 0 R 481 0 R] >> endobj 77 0 obj << /Contents [482 0 R 483 0 R 484 0 R] /Type /Page /Parent 21 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 239 0 R /T1_3 240 0 R /T1_4 248 0 R /F6 114 0 R >> /XObject << /Im0 485 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [486 0 R 487 0 R 488 0 R] >> endobj 78 0 obj << /Contents [489 0 R 490 0 R 491 0 R] /Type /Page /Parent 21 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 492 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [493 0 R 494 0 R 495 0 R] >> endobj 79 0 obj << /Contents [496 0 R 497 0 R 498 0 R] /Type /Page /Parent 21 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 240 0 R /T1_3 112 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 499 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [500 0 R 501 0 R 502 0 R] >> endobj 80 0 obj << /Contents [503 0 R 504 0 R 505 0 R] /Type /Page /Parent 21 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 506 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [507 0 R 508 0 R 509 0 R] >> endobj 81 0 obj << /Contents [510 0 R 511 0 R 512 0 R] /Type /Page /Parent 21 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 513 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [514 0 R 515 0 R 516 0 R] >> endobj 82 0 obj << /Contents [517 0 R 518 0 R 519 0 R] /Type /Page /Parent 22 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /T1_3 249 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 520 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [521 0 R 522 0 R 523 0 R] >> endobj 83 0 obj << /Contents [524 0 R 525 0 R 526 0 R] /Type /Page /Parent 22 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 527 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [528 0 R 529 0 R 530 0 R] >> endobj 84 0 obj << /Contents [531 0 R 532 0 R 533 0 R] /Type /Page /Parent 22 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 239 0 R /T1_3 248 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 534 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [535 0 R 536 0 R 537 0 R] >> endobj 85 0 obj << /Contents [538 0 R 539 0 R 540 0 R] /Type /Page /Parent 22 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 541 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329155903+05'30') /Annots [542 0 R 543 0 R 544 0 R] >> endobj 86 0 obj << /Contents [545 0 R 546 0 R 547 0 R] /Type /Page /Parent 22 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 548 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [549 0 R 550 0 R 551 0 R] >> endobj 87 0 obj << /Contents [552 0 R 553 0 R 554 0 R] /Type /Page /Parent 23 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /T1_2 217 0 R /T1_3 112 0 R /F5 114 0 R >> /XObject << /Im0 555 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [556 0 R 557 0 R 558 0 R] >> endobj 88 0 obj << /Contents [559 0 R 560 0 R 561 0 R] /Type /Page /Parent 23 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 562 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [563 0 R 564 0 R 565 0 R] >> endobj 89 0 obj << /Contents [566 0 R 567 0 R 568 0 R] /Type /Page /Parent 23 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 569 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [570 0 R 571 0 R 572 0 R] >> endobj 90 0 obj << /Contents [573 0 R 574 0 R 575 0 R] /Type /Page /Parent 23 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 576 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [577 0 R 578 0 R 579 0 R] >> endobj 91 0 obj << /Contents [580 0 R 581 0 R 582 0 R] /Type /Page /Parent 23 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 583 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [584 0 R 585 0 R 586 0 R] >> endobj 92 0 obj << /Contents [587 0 R 588 0 R 589 0 R] /Type /Page /Parent 24 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 590 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [591 0 R 592 0 R 593 0 R] >> endobj 93 0 obj << /Contents [594 0 R 595 0 R 596 0 R] /Type /Page /Parent 24 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 597 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080331235525+05'30') /Annots [598 0 R 599 0 R 600 0 R] >> endobj 94 0 obj << /Contents [601 0 R 602 0 R 603 0 R] /Type /Page /Parent 24 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 604 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329155915+05'30') /Annots [605 0 R 606 0 R 607 0 R] >> endobj 95 0 obj << /Contents [608 0 R 609 0 R 610 0 R] /Type /Page /Parent 24 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 611 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [612 0 R 613 0 R 614 0 R] >> endobj 96 0 obj << /Contents [615 0 R 616 0 R 617 0 R] /Type /Page /Parent 24 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 618 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [619 0 R 620 0 R 621 0 R] >> endobj 97 0 obj << /Contents [622 0 R 623 0 R 624 0 R] /Type /Page /Parent 25 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 625 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [626 0 R 627 0 R 628 0 R] >> endobj 98 0 obj << /Contents [629 0 R 630 0 R 631 0 R] /Type /Page /Parent 25 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /T1_2 112 0 R /F4 114 0 R >> /XObject << /Im0 632 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151706+05'30') /Annots [633 0 R 634 0 R 635 0 R] >> endobj 99 0 obj << /Contents [636 0 R 637 0 R 638 0 R] /Type /Page /Parent 25 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 113 0 R /T1_1 125 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 639 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151707+05'30') /Annots [640 0 R 641 0 R 642 0 R] >> endobj 100 0 obj << /Contents [643 0 R 644 0 R 645 0 R] /Type /Page /Parent 25 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /Font << /T1_0 125 0 R /T1_1 113 0 R /F3 114 0 R >> /XObject << /Im0 646 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> >> /LastModified (D:20080329151707+05'30') /Annots [647 0 R 648 0 R 649 0 R] >> endobj 101 0 obj << /Contents [650 0 R 651 0 R 652 0 R] /Type /Page /Parent 25 0 R /Rotate 0 /MediaBox [0 0 418.319977 612] /CropBox [0 0 418.319977 612] /Resources << /XObject << /Im0 653 0 R /Fm0 116 0 R >> /ProcSet [/PDF /ImageB] /ExtGState << /GS0 117 0 R /GS1 118 0 R >> /Font 654 0 R >> /LastModified (D:20080329151707+05'30') /Annots [655 0 R 656 0 R 657 0 R] >> endobj 102 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 10 >> stream xœ+ä î | endstream endobj 103 0 obj << /Length 908 /Filter /FlateDecode >> stream H‰|U]OÛ@|÷¯¸G*5Çí}ßc ˆF¥ ‚êS’\»8ÔþúîÙwgDZ 8ÊÜÌÎîÜú5;½¼cd³Ë” œ0ü5’Sãð‡L”¦B’‰æ”s@–Ûìt¾edVeß3Ö ëM¤ ‰è,ÏNsøɐü)›0ʸÑ$_"4ÿÀ?$ß`þÿ_"H^ŽjZ ¹gÃÎ ÂVãk J *ŒeŠäÛì>å¿PÙN˜ôJÐ) <â¿CMCŠ8M% •Ê2hh®¦g7Ó­ôÇÁñ¦P*…¾Úòmzûõ"ï°wÍ#e,B…‘ÊCÁR̓(Ë¥Eàn MæÙufNAKǵäÐJç_:äEå’¹Ô˾K <ˉt¦Ñ’VþpqÏûåIŠJ¶‚J²`õÁ÷·öGj‹H¢Žº6%–€VTk"-6ŒµæùÕô~Öó8 3Ñ¢fZÅ˛«Ù°•VöLrjƒKF±©ÊÇB8ßTc]#:¿Îoof÷çùü明ùÊ0Œ"º!âC%‰0Œ:c\;™‡bß~Žæyèpª~Y#‡¢u±ëMês² lp â=Ûö;“¼J©Ã¥ &Uèáóâ}¬Fíb˜BÙB_ßÖ»}Q•cтtßbX>ž{WxŸj0<Ý8¾Bù—%Zzï“uí'o¸ÿ y[ ©°/ñ崩ʱ$â^ë⣮ÊM‡¤É¥L]áa«ä£ÙÖ¦À¶¸÷â±îO%u„«´X%úÓíº.–‹AȚµN·&„l½¬Êj;2oÅ]š!;Î6—@Q{Ø£~¶ŸF֚m÷éad•Ä7»rCª6ÿäŸ ¼¤%1 endstream endobj 104 0 obj << /Length 789 /Filter /FlateDecode >> stream H‰ŒVˎÛ0¼ïWøÖhRo}Â=س›‰ÇÞ:vÓþ})[²[‡ž6ŒFäp8 §sq¨¾ž~¾rå¿ O ]qz‡¢¾ß«K] í!Ö°pПÝc8~t}“à—HÎùŒ÷È#Z&ýahŒ£ï/o‡2ꗊT¨­Ñ菢`Zˆ…A¦,7…œ3Dt;ï‰è= ¥0”«æZ«>ÁÊ¥H'ýÓ àÓ}À¨Ñp‚b èž×ËÏϪ\Ñ="hnåFˆùÞG3^¯õã–à,Â%×í¤’~/ta@9—Võûî2ž‡úw½×ßxB)O(§wRr¤¥Ûޞe¦/.\ …5n§wšQÒnȪ_cÙ4™âË xÑ)oÑx “‘8g‚T{qÒeìë6»&3aœªÙM‡¢nUÎx<@Q»(oÕ×ÝeUзe"‚AØÀ[6í¯›ò'c¡\&7cÛ®Ýì×$²2ÕÈה¡Ê¬–ta²(„ÝOV"sVéB #„±6¸63Xt&ú_+ÈVÆI½-WÓå×`£0Ü(—ñœa†sÿSÚI³çЅånÝ`Á©y×_:þ?/ÓæÊóØ÷Õª‰aƒŒKé ½Ù=ô¸¨§õʙ¾ÓMÆ]ºçêŠeïAGfsPɜF¶¤œcJ(YОˆe:åšçJGÅ­Èä— ÜRõÕ9Û;i¨Ttv¿^ÊôvĤ®ånÒ4 æâu{s¨Ú… £ î›Ð’Ymôž«ò%›~bY¸S˜yaÇwËÚÐ,ö2˜©Žž9š–;¶¾Æ¾Ý®¯gä!Àêýð¹V̑t;¾¬÷I›”Ìà2åYÍh̖­-‡ºk¿d– ‚r’‡µ{–×ÜÞAt€V!2C?ž7‹2!Cϋ‚L%_…¤Êu·ü>Ñ3¿èCþùññÑYÙ¡[ ˆ*Uv'’UÔ,’’¢µ!Ҏ¤3"uõÇ?U{Î¥uÈXÿ´à”OÅ? *Á endstream endobj 105 0 obj << /Length 776 /Filter /FlateDecode >> stream H‰|VI’Û0¼Ï+ttfàþˆœ2PlÆvbK -ÍÔü>¤ÅÅY9Y¥j5€Ðð®ëݸßÞ¿ÑîýÐíŽáqO E0á%(@÷þÙí:0¼ iBX¡ W¤ëç³-X—°”éåBEÖùÜ䐑™”éHzf7—Ãå)ßSÆëȌÔ(“>°—þz™þ+á®õä‰O|”2þõñm7–O~åB•XCP©XL~&göh‡Ù6TÌaÉcZ“§Ñ͗q¸—OHÞPș¡L†Ìñ‘×÷ñé›9“eÕ"6À^íG?4°€± @ŒHîÃÑÎ÷Mu(%є¼½ù¢±Éð"<*d&J´ÉLÌø.£0ªéÚ×R!êU§¥Ð7‡o¹æsá±YsÓ©U–ñ¼ Ֆê°8g[z¡æi06ýÚÿà A…Øk½"o½ûc[¤25ãº]/åú˜Äæ»úšä¥^ <®G_†.õ…ªuÉ^`TTRo¸ŽÃiï–Æ.BØÀUR%ëæ0®ˆÑ¼"œ¬+dû\:Ç2ÞÏy F„/Øÿh¡ôÊqŸìa¾|4ºÌY»5/ZŽ~G_ٞõ»§±ËãB%Šz\¨oçe8º¦:RF°2rÅ~ÙÞµ¼UpóìúÞðMpÛçÿ1ÞåW\TR)I„¡Ò—ÇCÙ¹¼Ö‰¢?2GL'°¸ÌH¥kQ€hÅõ6¨Ÿ¢Æ!ÓAÇÇãÖa™gH«>ûÍÒ6–=€²Úc@(ï1ÔÇÙ°9ÛOÍC™:Ž:œŒ¨Šÿor*àsŽ®Vl¨x힒¼–«È'Mœçqq۝yØ XéLö§FWX:Ÿ¨™L3>»mé<ë$ëcÜø"nzØý` U2Ú endstream endobj 106 0 obj << /Length 715 /Filter /FlateDecode >> stream H‰ŒVÛv£0|ïWð˜}ˆ%ù"Gû”†Ý$ô$i{ú÷+6ûl÷RyЌFãlªúüëå÷“®^šj³·Ziô<¼·_hÅAuPYR–+D¯ùP½œž6íùPŸ›¶„‚探t€0@mªöô~ì¿ÛËöýÒv»â© ã)pd`<öڞÛ}w»Îå*–›`ãG،ÕÏýi.lc!ž€5+›ºT‰.Bj‹w H9%ÿ*´a¥BÕÍ@ç$Í /¶‘m@B%'#’gåH{XA݅¦`òȲÁ`°Š­»Ú÷—ë±qÒÌfmð]Ì5V?#퓨61¤ jÙ(ïWH»¶¹´õµì™Ùy[´ÊŠ‡¶ Àû ‡wO›Cÿ± tMçtô…ÍÌ{© '2QA:šy_´p™•††>£¼²ŽÖ@_íéORbSÞe2EÖñª¸!`Ⱥ#içÖ`ÿPژ¸gÁLëðÝÖ%mg»8ãó}Ð~àa֟.ÙGh}Núak}—>NúLQn¤Ð–FªÓîCna¥=›ù£¸‰`m$ÁœS`'3œ±۷·î´h/e€‘ˆæ)ÄnÝq.=¦Rí§J‹S8ö·C‰3Lq7nȌèq“Þêî\˜6¥i3Ðø…ºi.%ɧZãL&«ÐRÎyq†F©Mñ6õÉl¢¦Z»ÜÞ(R2jXAë×¾@}pâÜ°`¼2†ÖX?8ràໂìæŠaÉ662”lÍóä.°`x õc€{ŸûK—WX¥„1îf¶y€£à’•åzDz“P¹•Mçbcn •kÛ|\ºÅп“Ó|ŠÇñB~\Jg3ÿaNTºh)6$?jþcN0Y‘òMþ ÁeîÙ×Mk‘œè £Hr+:dzÀªþ 0 {+ endstream endobj 107 0 obj << /Length 767 /Filter /FlateDecode >> stream H‰|V˒Ú0¼ïWøRTš‡^±7ò¼»`oŠ|}d,ÉÆV¶¸×hfz¦»íUÑüÜ|¼Èb³+Voýq-…”L®âÏ œ*6·¤°®þPƒP@Æ(QHð‡ÍùeU\ëê<¦[§tÊAÿDö‰Ö¨s±Æ8qÿ²ú:5÷sUwãÝ_ñ.1=® ВÐqZ8’P€uB*cCÍiÌ´™ÀbÀ$0¡p6¦°B)³LV¾W™¾<ð8! ½˜°ÿ§h‘ìrÜ}ÖÕå’C Ð©Ÿ±`)Í¢»:m\ŸìO·bU|Lö¼M%¥ŠqûÍP ú-YÔó¢ÇúãÚÞDŽ"&dƒ Cá×i‡÷¨É°FéXô`%ór¯®"@+—6°Ükw¨&k¨MȄΜÒaxïåqâ’ƧõÀkH.à½Um6«ž( ೚mçkT™]R俲©ÄaXKü!¥†ÀS¹Œ¬MÍè8|0

7. [PDF] La révolution industrielle et son impact sur la société européenne

 • Les employeurs embauchaient des travailleurs qui ne possédaient plus les moyens de production mais recevaient simplement un salaire pour faire fonctionner les machines. Depuis ses débuts, le système d'usine ...

 • %PDF-1.4 %�ï 1 0 obj << /Contenu 3 0 R /CropBox [ 0 0 612 792 ] /MediaBox [ 0 0 612 792 ] /Parent 133 0 R /Ressources 2 0 R /Rotation 0 /Type /Page >> endobj 2 0 obj << /ExtGState << /GS1 167 0R /GS3 169 0R >> /Police << /F11 156 0R /F13 148 0R /F15 163 0R /F16 157 0R /F18 161 0R /F7 149 0R >> /ProcSet [ /PDF /Texte] >> endobj 3 0 objet << /Filtre /FlateDecode /Longueur 4 0 R >> flux HWÛÛ6ýù

8. [PDF] Emploi et questions sociales dans le monde | Tendances 2022 - OIT

 • 15 novembre 2021 · Les femmes, qui ne représentent que 21 pour cent des travailleurs, représentaient 36 ... Travailleur moyennement qualifié, travaillant sur une base de projet, embauché pour ...

 • %PDF-1.7 %âãÏÓ 4412 0 obj <>flux {kog² ¥ ~ j üm ü 2ß å y yv´c \ û^¬! \ è2mk1iipping ~ w huuf $ ºYM2F 3 £ º*+ª2 ª2 N2aUB1+âªV:â Ö¸òÖ®¬+tª·~eËF4gLÆШ®l6 ¥¬¼£óJ4»£ójô«£leUO×z³rÞ%:æ=ý'J#:/9K ×&U=Kôku4Htoé[Ùñ3áBôôz 5 Bvtv Ft<ÑcxÑ1:%jÄRÒ¨ÒÙáíTºwöÅÒÑ9Ò;¢5£ö´¨V$êhI«b¡qÁ¯1`Wôªq=§gµÔ,Ùe,6s©´u ,-* éYbJ´©p-=suØ:»^56ÑѪÒF2ÃMÈèiíÈÒÂØáúN&{C» yesЫ¦?4ÆSizz&IúÖðuãýFRËbL÷!Ð@Zѵ1bÑ®% [ÒçÓÇ1Ƨ]ÍÆtßD Dßj Ð':C7±ØªÃ 8 5ìp/RE&óqm®x1âÚê+ÎÁÞ ÷± é£Ð0Eêçе9 ÷¢ÍBKs®ÍuÐï*ÓΡki{ã]E¼«âÜpÞ!- à^)ÆtmI±BkéËÀ<×Ö0è 4¤ïÒcìê|ÁüXwúV-®-Öh2áÁµv¸Å¸c æIö-ÆXNcNz._ ôñ«ùSåÁ^ ¥ ¥ 5 réservoir 4 wb î[À&4Æ} TqƤqß×McÜ·ÐÀ÷-9 cܾbip>½Õ¿üËå ûôå¯× þd.Í ÿb·{QêëË¿þóêê¹^\ ørõáËç#âü×Ë®?ÎþêêwoæNøþÍ'nÜðûwWo¯^~øõt}ùáÛ«Ïï~û@Ão¯ßþñ N |ùí ù¿ÿïÙÏÞ?ûøìâÙ/ÏÞ Ñ¿ÿJÿܳ·ÏÞ<«Ïì³ð, > {N²§ £ oipìvisþ¾istoire , 4âm "éïoc ¸ÍÂó¶mÖxQ¯dV'³:V×Óù"Dh«çÁ]DúÞèH.ÄxGß/`¿= ÷É]â__z9ðìÑ]dÂZYîµifBâD üÜûrÃëË ûÛ/¢Í»uZoÒ¾Q¦Ó´w^è¿aÚí% mÊ~ óÍ° _~üôæÃç_¯?½6 Ë« 7_>½ûóïï> öËí9¦q»öY;È>O?üû»_¾üÎ?M ðÍð¿Ë ½ú|ýǧ·Wé·×ÿ¼þôÃÇ7o¯ ü@Ë{@Îûï ~ùî /o¾à §ïÆüôÓ÷®ßþpõå§Ëï¿ýÛåË÷tï/ÿã?ÿï«·¸ãË÷töx*îwIVæòÇ7? ¾ü÷Ë §vọg?~z÷~~ü?¯ gúæcbiR, ¥¥¥°´ØûÁÒ¿"á÷8l'\rÿ S¿ òãÃOu_ì:(þñêÏ/ðÜìdgvBäï>]ÿñq5¾½Ç ÏQáYýIx.gϹ¸{g°uk°Ú'S;¬NÖ1VÓV'&a"MÀý>^}úònÐ÷ÕÚn;hEA;îÚ>(h+h+h?QÐN©Xso Fì$ Á}-w¦·c8ßlzÿµ7½ÿöt5\ +Ü ¤^n Á Đô \ 1 <8 \ ¸èb¦cò kàû` ¬à¼8[s2t.§Bçzt¶öá¹sfqä¬oƹ·Åo¯ÛmêòÀÒqÛ¯ÀÀÀÀ=ÜÔg0:OXý"{Öå úÏ.Ø#ãsÖ(ñ£ ÁgëNС«& û ÐÉûº @¯Kâ¬ý¶tL[méhÍàÙ£·¸ÎIÁYÁYÁy38OØãðr5à¼=Ðí²àö)³qß9jshÅÜcÁikì¾QÛXÜ áè´Ûh¶WG·,Zæ½Ð²(Z*Z*Z>a´¼÷¦±¾X0v.³×GgÞ.Z¼õív<_´ÅÏïØ㧮y½'׳>øÅ #¡oÂî@èÓ¦ò.¾< [>wHyFË⶷··çp;'nÏgt¶÷Is:/Û²ç±ÑÙ+:+:+:?&t^¾å+!dz £ÓHýSðf ¡ JOh`MØ6pmàÛ`@ú×Çúù÷cgκ÷FV°få¬ýaåIò¼òÁå"+ïrÇË®)tÅîÏËÁÕe³®ì½pußìÅÃcé¬,Ù%³ñ|9Ú ;ã¿:×[ \oÙ!7PEKo÷AKï---0ZÞ_¼ jeÕ1×» Þ½!·e·¤AçßlèÚÍÙ)y; ×e]ÃR áÒ°ÔÇ vJý3°1×»_Î1ª´lûOûØá²{xPWW L ñj&ÁÓËsí kr{/öû6°¯#Ñ8ôñêÓwÃC¾zA5¸¿Ía|¿½§ùCÆ4}ÈÓ( OhL elçG·óé»íü¥·S˲ÍOéèeDJ&J&J&Lèÿ gælógö/¬LA±Y±Y±Y± yÓâEDíùýý-x·Òvä^¶©*Eî¢ÈÈȽ¹ó¢!½¥ ´ÉV¿¦g³¡JÆW Ëd/a) ;er)]X¦D Ë"aº½ò&-Ûý5¾<%%%% RÎÍôàýΦ?vP{WZ¶½«ÆcÃsRxVxVx~Lð\Ïɾ§ÃV÷Öþí´ë\|}½í¥w üiW/èîÆn7öiƾ¥Ç5Íú·øÏpÚãfðÛ@BKÄÒÑàL |M^awLBA¿S*z§ØýÞ±»|`w#øìîFý<»!4åéA¦ù£Ûî,ÙGå9 å9å9å¹Í< Í¢Ùá±ÔhéÍ ÕY·¦Ö¤0ðº·H {P`i-íر^rë¥Ø±^*ëeÛ±^ëåõJÏzÅw¬WRÇz¥v¬W°^m }Ú Õ¦)@\ Kyôî£e $pøØÐʶ)àÊ*2;»JBdÞ®)àñ)4h¦#S²§kéȤìIfeB¨È´LG®ìò¤MdHXùcj Ð-bb´IMú cn ÐÍ#0MÁì@ÚH´áf m8Hb±Z¶=bm D|zlØU2Mz¬ÄFUô«ÄFÁYb£*ÛTƶ÷a¼$·C5/i¼$çÕxQãE5^f»x5¤¯,hI¸ã½eq[«Û ÛÛs¸íθìmG÷q·çà¹.ÏYáYáYáYýýâð,lÈÒÙ ,ÔõØH©© ©RiH¯-<Þ×ζ^§)± ¿ûtýÇÇUÒ2 Ö Ö ÖO¬ã¢%eCª=ùíööò²Ùô¼G6=M9_%¶ucº:8I§%µBÔzVRë)I§%µÔzJ^Rë)%I§ÄiîUÊNRë)GI§\ $µÔz*ARë©dI·RëSçÍZJÆÔzªURëÙHI[6QRëÙIgk%µm Ôzæú:Zìõu>à $µ%I(ZÏÂ'mº¢ºìü@UP? 6Á§õËÁ§£3ø&à>læ>%OUH ´>i¤¬/s?6Á§9O÷ËYè¹H=I ç" Ô¼CÒ´G2Pr ê?V5IÔ$Qd³I°ÿèçIjEÒum×¾ ÷öúøø>¿Ü~äãuËí'ËMÖõ)ûæ6¦÷¾« ¨áå&ÁÈrû©~ óúÑÖØ%Í|Øæ¥SÒ²4]¦¦¦¦ghúÜz÷«Ø jþðá ð´LÓGè2ùÆGèò¸ º>¶áTOÐ þdÍwt¶îDmÑi-iÓ,- tADZUI2¹=¯Í´¡ÈlÙ_D__æ»ýmµhÆ¥ÞºÕ\M Ît\ ÄRìëË"ÓÞy¹mÖwõÞ&=6O!]v'ûÐõƱ5

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 17/12/2023

Views: 6274

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.